Mo i Rana Havn

Mer enn bare et transportsenter

Om oss

Mo i Rana Havn KF er et kommunalt foretak eid av Rana kommune. Vi drifter og forvalter havnearealer og tilrettelegger infrastruktur for godstransport for industri og næringslivsaktører.

Mo i Rana Havn er regulert etter lov om havner og farvann (HFL). Vårt samfunnsoppdrag er å bidra med tilrettelegging for økt sjøtransport av gods, tilrettelegge for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk av sjøområder, samt ivareta hensyn til helse, miljø og sikkerhet og beredskap.

Mo i Rana Havn KF skal bidra til å forbedre næringslivets konkurransefortrinn.

 

Organisering

Den daglige drifteen av Mo i Rana Havn KF foretas av havneadministrasjonen med havnesjefen som øverste leder. 
Mo i Rana Havn KF ledes av Rana Havnestyre, som rapporterer til Rana kommunestyre som øverste organ.

Beredskap

Mo i Rana Havn har et samfunnsansvar for å forhindre skader og tap av liv, natur eller ressurser.

Beredskapsregion 26: Rana

Vertskommune: Rana

Nødtelefonnummer: 110

Brann-og redningstjenesten i Rana

Telefon: 75 14 58 20
Faks: 75 14 58 11
E-post: frode.thomasen@rana.kommune.no

Kommunal beredskap mot akutt forurensing - IUA

Den kommunale beredskapen er basert på risikovurderinger av normal virksomhet i kommunen. Mo i Rana Havn KF sammen med Brann og redningstjenesten i Rana, Hemnes, Nesna Lurøy og Træna utgjør interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) i regionen for å ivaretar beredskaps- og aksjonsplikten.

Beredskapsvakt for havnebåtene

Telefon: 975 10 200

Den viktige rollen Mo i Rana Havn har som nasjonalt og internasjonalt transportknutepunkt stiller strenge kvalitetskrav til tjenestene som tilbys. Havna har et sterkt fokus på sikkerhet i alle ledd, og hensynet til miljø og lokalsamfunn skal være en naturlig del av den kommersielle og regionale utvikling.

Prosjekter

Mer info kommer straks vi har fått utviklet denne delen av websiden.

Sertifiseringer

ISO 9001

Mo i Rana Havn KF er sertifisert etter NS-EN ISO 9001, for forvaltning og drift av havnedistriktet, herunder havnevesenets terminaler og taubåter.

DNV logo

ISO 14001

Mo i Rana Havn KF er sertifisert etter NS-EN ISO 14001. Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. En ISO 14001-sertifisering setter fokus på hvordan du kan redusere denne belastningen.

DNV logo

ISPS

ISPS-koden (The International Ship and Port Facility Code) har som formål å beskytte fartøyer, herunder besetning og passasjerer mot terrorhandlinger.

Kystverket logo

Havnestyremøter 

Innkallinger og møteprotokoller (klikk på møtedato for dokumenter)

Møter 2024

Fredag 26.januar

Onsdag 20.mars

Tirsdag 28.mai

Tirsdag 20.august

Tirsdag 17.september

Onsdag 16.oktober

Tirsdag 19.november

Onsdag 4.desember

 

 

Møter 2022

Onsdag 26. januar

Onsdag 02. mars

Onsdag 6. april

Onsdag 11. mai

Onsdag 22. juni

Onsdag 17. august

Onsdag 21. september

Onsdag 19. oktober

Onsdag 16. november

Onsdag 14. desember

Representanter Rana Havnestyre

Tor Arne Strøm

Styreleder

Vara: Carina Hoff Johansen

Bergit Svenning

Nestleder

Vara: Joachim Hjartøy

Mette Hansen

Brukerrepresentant

Vara: Nancy Stien Schreiner

Leif Sagen

Brukerrepresentant

Vara: Stig Meisfjord

Johnny Ronesen

Styremedlem

Vara: Line Merete Lund

Hilde Lillerødvann

Styremedlem

Vara: Johan Petter Røssvoll

Frode Forsmo

Ansattrepresentant

Vara: Tove Sundquist